Mudances La Barcelonesa Política de Privadesa

La privadesa és una prioritat a Mudanzaslabarcelonesa.com.

Com a responsable d'aquesta web, volem oferir-te les garanties legals més grans en relació amb la teva privadesa i explicar-te amb la major claredat i transparència possible, tot ho té a veure amb el tractament d'informació personal dins d'aquesta web.

Aquesta Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Aquesta política ha estat actualitzada el 28 de maig de 2018. Mudanzaslabarcelonesa.com ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Les dades identificatives de Mudanzaslabarcelonesa.com són les següents:

Persona de contacte:

Carmen Bocharán
Raó social: Carrer Bonestar, 3, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
CIF/NIF: 46553585K
Telèfons de contacte: 934 238 918 / 669 14 02 25
Email de contacte: info@mudanzaslabarcelonesa.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS.

A Mudanzaslabarcelonesa.com es tracta la informació proporcionada per les persones interessades per tal d'identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, en endavant l'interessat. La via de preses de dades són: Formularis web o registre al sistema).

Les dades recollides s'utilitzaran per a: Respondre als requeriments dels usuaris de Mudanzaslabarcelonesa.com. Gestionar les subscripcions a la llista de correu i enviar periòdicament butlletins amb ofertes, promocions i novetats. Creació de dades a la nostra fitxa de clients per generar les comandes, albarans i factures corresponents. Garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

No cal que facilitis cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquesta web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES.

Les dades es conservaran durant el temps que duri la relació comercial i, el període exigible per complir les nostres obligacions legals i estarà supeditat a la baixa voluntària de l'usuari.

DRETS DE L'USUARI EN FACILITAR LES DADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Mudanzaslabarcelonesa.com s'estan tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades.

Mudanzaslabarcelonesa.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podreu exercitar materialment els vostres drets per email a: info@mudanzaslabarcelonesa.com

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraces, i queden obligats a comunicar-ne qualsevol modificació. Igualment, l'usuari garanteix que tota informació facilitada correspon a la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més, l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, essent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a info@mudanzaslabarcelonesa.com

COM S'OBTENEN LES DADES EN AQUESTA WEB.

Les dades personals que es tracten a Mudanzaslabarcelonesa.com procedeixen de: Formulari web.

COOKIES

Mudanzaslabarcelonesa.com no utilitza cookies pròpies ni de tercers.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mudanzaslabarcelonesa.com es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a practiques de la indústria. En aquests supòsits, Mudanzaslabarcelonesa.com anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, Mudanzaslabarcelonesa.com no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus massius a clients que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. Els nostres mailings són únicament de promocions, ofertes i novetats dels productes que oferim.